C-Cards - Christelijke e-cards

Christliche eCards mit Bibelverse: C-Cards

Senden Sie kostenlos Christliche eCards an Ihre Freunde oder Familie. Nachfolgend finden Sie eine Liste von Christliche eCards mit eine Bibelverse.
Machen Sie jemanden glücklich mit einem aufmunternden ecard.

Senden einfach eine Karte mit Bibelverse
Es ist einfach, eine Schrift-Karte senden. Finden Sie die Karte die Sie senden wollen, geben Sie Ihre Nachricht ein, fügen Sie die Adresse ein, und drücken Sie dann die Send Button!

Kategorie:
Sortieren nach:
Sehen:
Erste | Zurück |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christliche eCard Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De Heere HEERE is mijn Sterkte;
en Hij zal mijn voeten maken als der hinden,
en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Christliche eCard Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal,
en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal...,
zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Habakuk 3:17a,18

Christliche eCard Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader;
wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker,
en wij allen zijn Uwer handen werk.

Jesaja 64:8

Christliche eCard Christelijke e-card: Ezra 8:22b

De hand onzes Gods
is ten goede over allen, die Hem zoeken,
maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen
die Hem verlaten.

Ezra 8:22b

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE!
Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 4:8

Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven,
meer dan ter tijd, als hun koren en hun most
vermenigvuldigd zijn.

Psalm 4:8

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 146:10

De HEERE zal in eeuwigheid regeren;
uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht.
Hallelujah!

Psalm 146:10

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 146:5-6

Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;
Die den hemel en de aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat in dezelve is;
Die trouwe houdt in der eeuwigheid.

Psalm 146:5-6

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij,
die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Psalm 146:5

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 146:3

Vertrouwt niet op prinsen,
op des mensen kind,
bij hetwelk geen heil is.

Psalm 146:3

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 146:1-2

Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.
Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven;
ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.

Psalm 146:1-2

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 71:9

Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms;
verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

Psalm 71:9

Christliche eCard Christelijke e-card: Handelingen 16:31

Geloof in den Heere Jezus Christus,
en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Handelingen 16:31

Christliche eCard Christelijke e-card: Titus 1:2a

In de hoop des eeuwigen levens,
welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft,
voor de tijden der eeuwen.

Titus 1:2a

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 18:30

Want met U loop ik door een bende,
en met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18:30

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 18:29

Want Gij doet mijn lamp lichten;
de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Psalm 18:29

Christliche eCard Christelijke e-card: Johannes 2:2

En Jezus was ook genood,
en Zijn discipelen, tot de bruiloft.

Johannes 2:2

Christliche eCard Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Want ik houd het daarvoor,
dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds
niet is te waarderen tegen de heerlijkheid,
die aan ons zal geopenbaard worden.

Romeinen 8:18

Christliche eCard Christelijke e-card: Romeinen 8:24-25

Want wij zijn in hope zalig geworden.
De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop;
want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?
Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien,
zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Romeinen 8:24-25

Christliche eCard Christelijke e-card: Romeinen 8:22

Want wij weten, dat het ganse schepsel
te zamen zucht, en te zamen
als in barensnood is tot nu toe.

Romeinen 8:22

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 130:7

Israël hope op den HEERE;
want bij den HEERE is goedertierenheid,
en bij Hem is veel verlossing.

Psalm 130:7

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 130:3-4

Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat;
Heere! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.

Psalm 130:3-4

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 130:1-2

Een lied Hammaaloth.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
Heere! hoor naar mijn stem;
laat Uw oren opmerkende zijn
op de stem mijner smekingen.

Psalm 130:1-2

Christliche eCard Christelijke e-card: Romeinen 5:10

Want indien wij, vijanden zijnde,
met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.

Romeinen 5:10

Erste | Zurück |
Pagina 1/ 32 - - - -