C-Cards - Christelijke e-cards

Christliche eCards mit Bibelverse: C-Cards

Senden Sie kostenlos Christliche eCards an Ihre Freunde oder Familie. Nachfolgend finden Sie eine Liste von Christliche eCards mit eine Bibelverse.
Machen Sie jemanden glücklich mit einem aufmunternden ecard.

Senden einfach eine Karte mit Bibelverse
Es ist einfach, eine Schrift-Karte senden. Finden Sie die Karte die Sie senden wollen, geben Sie Ihre Nachricht ein, fügen Sie die Adresse ein, und drücken Sie dann die Send Button!

Kategorie:
Sortieren nach:
Sehen:
Erste | Zurück |
Pagina 1/ 32 - - - -
Christliche eCard Christelijke e-card: Handelingen 1:9

En als Hij dit gezegd had,
werd Hij opgenomen, daar zij het zagen,
en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Handelingen 1:9

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 84:12

Want God, de HEERE, is een Zon en Schild;
de HEERE zal genade en eer geven;
Hij zal het goede niet onthouden dengenen,
die in oprechtheid wandelen.

Psalm 84:12

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 84:4

Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren,
HEERE der heirscharen,
mijn Koning, en mijn God!

Psalm 84:4

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 106:1

Hallelujah!
Looft den HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Psalm 106:1

Christliche eCard Christelijke e-card: Lukas 24:6a

Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.

Lukas 24:6a

Christliche eCard Christelijke e-card: Lukas 23:33

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats,
kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners,
den een ter rechter-, en den ander ter linkerzijde.

Lukas 23:33

Christliche eCard Christelijke e-card: Lukas 22:19

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het,
en gaf het hun, zeggende:
Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt;
doet dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22:19

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 35:10a

Al mijn beenderen zullen zeggen:
HEERE, wie is U gelijk!
U, Die den ellendige redt
van dien, die sterker is dan hij.

Psalm 35:10a

Christliche eCard Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven alle naam is;

Filippenzen 2:9

Christliche eCard Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde
tot de dood, ja, de dood des kruises.

Filippenzen 2:8

Christliche eCard Christelijke e-card: Filippenzen 2:5-7

Want dat gevoelen zij in u,
hetwelk ook in Christus Jezus was;

Die in de gestaltenis Gods zijnde,
geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelf vernietigd,
de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende,
en is de mensen gelijk geworden;

Filippenzen 2:5-7

Christliche eCard Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Filippenzen 1:6

Christliche eCard Christelijke e-card: Filippenzen 1:3,5

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
Over uw gemeenschap aan het Evangelie,
van den eersten dag af tot nu toe;

Filippenzen 1:3,5

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 89:6-7

Want wie mag in den hemel
tegen den HEERE geschat worden?
Wie is den HEERE gelijk,
onder de kinderen der sterken?
God is grotelijks geducht
in den raad der heiligen,
en vreselijk boven allen,
die rondom Hem zijn.

Psalm 89:6-7

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 89:9

O HEERE, God der heirscharen!
Wie is als Gij, grootmachtig, o HEERE!
en Uw getrouwheid is rondom U.

Psalm 89:9

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 18:32

Want wie is God, behalve de HEERE?
En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God?

Psalm 18:32

Christliche eCard Christelijke e-card: Openbaring 21:5a

En Die op den troon zat, zeide:
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5a

Christliche eCard Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren,
en gij zult Zijn naam heten JEZUS;
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Mattheüs 1:21

Christliche eCard Christelijke e-card: 1 Timotheüs 1:1b

Den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is.

1 Timotheüs 1:1b

Christliche eCard Christelijke e-card: Habakuk 3:19

De Heere HEERE is mijn Sterkte;
en Hij zal mijn voeten maken als der hinden,
en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten.

Habakuk 3:19

Christliche eCard Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal,
en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal...,
zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen,
ik zal mij verheugen in den God mijns heils.

Habakuk 3:17a,18

Christliche eCard Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader;
wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker,
en wij allen zijn Uwer handen werk.

Jesaja 64:8

Christliche eCard Christelijke e-card: Ezra 8:22b

De hand onzes Gods
is ten goede over allen, die Hem zoeken,
maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen
die Hem verlaten.

Ezra 8:22b

Christliche eCard Christelijke e-card: Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, o HEERE!
Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:8

Erste | Zurück |
Pagina 1/ 32 - - - -